Podmienky súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom “Vyhrajte OFICIÁLNY PUK Majstrovstiev sveta 2024!” od spoločnosti VIKTORIO PLAY, s. r. o. (ďalej len „Súťaž") je prevádzkovatel   obchodu https://viktorio.sk a https://viktorio.cz so sídlom M. Falešníka 428/6 971 01 Prievidza,  IČO 53342895. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je zvýšenie povedomia o obchode https://viktorio.sk a https://viktorio.cz na sociálnych sieťach facebook a instagram.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od pondelka 25. apríla 2024, 07:00 do pondelka 29. fapríla 2024, 23:59. Vyžrebovaným výhercom bude výhra oznámená 30. apríla 2024, 12:00 správou a komentárom na súťažnom príspevku.

3. Účasť v súťaži:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel
 • s výnimkou:
  • zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), 
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Výhry:

Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledujúce výhry pre Slovenskú republiku a súčasne Českú republiku:

1.-7. cena:

1x oficiálny puk MS v hokeji
1x tričko VIKTORIO
1x FUNi DIÁR (SK) VIKTORIO/ ViBO (CZ)

8.- 10. cena
1x balíček 3v1 Legendárnych kartových hier VIKTORIO

 

Spolu za Slovenskú aj Českú republiku je tak možné vyhrať 7x oficiálny puk, 7x tričko VIKTORIO, 7x (pre víťazov zo Slovenskej republiky) FUNi DIÁR VIKTORIO alebo 7x (pre víťazov z Českej republiky) kartová hra VIBO ZOO, 2x tričko VIKTORIO, 2x balíček 3v1 Legendárnych kartových hier VIKTORIO

Cenu podľa týchto pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

5. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania o výhry, definované v bode 4, bude zaradená každá osoba, ktorá sa kvalifikuje ako Účastník Súťaže tým, že:

 • Pridá reakciu “srdiečko” na súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook
 • V komentári označí niekoho, s kým by si rád zahral s novými hokejovými kartami Viktorio
 • Zdieľa príspevok na svojom osobnom profile

Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, bezvýhraný súhlas so znením Pravidiel a súhlas s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.

Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas organizácie a riadenia Súťaže. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Účastík súťaže berie na vedomie, že zdieľaný príspevok musí byť uverejnený na jeho osobnom profile a musí byť bez obmedzení dostupný k nahliadnutiu v akomkoľvek čase. Príspevok, ako aj účet, na ktorom bol príspevok zdieľaný, musí mať nastavené verejné zobrazenie.

Vyhodnotenie súťaže, ktorá trvá do pondelka 29. apríla 2024, 23:59  bude dňa 30. apríla 2024, 12:00

Výherca bude informovaný o výhre oznámením výhry v oznamovacom príspevku, komentárom pod daným príspevkom a osobnou správou na sociálnej sieti.

Žrebovanie víťazov o výhru sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu z Účastníkov Súťaže na základe podmienok Účasti v Súťaži, a to podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

6. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom oznamujúceho príspevku a správy na Facebooku. V prípade, že Výherca nebude reagovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, cena nebude odovzdaná.

Výhercovia súťaže budú zverejnení na Facebook a Instagram profile spoločosti www.viktorio.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná.

7. Osobné údaje

Každý Účastník svojou účasťou v hre udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo e-mail môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Súťažiaci a účastník v hre má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi a Organizátorovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže dáva súhlas Organizátorovi Súťaže použiť Snímky uverejnene účastníkom súťaže za účelom zapojenia sa do súťaže na ďalšie marketingové aktivity spoločnosti. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienok Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidliel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania, počtu výhercov, ako aj druhov výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na sociálnych sieťach spoločnosti.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlám.