Odstúpenie od zmluvy

                                                                                                                         

VIKTORIO PLAY, s.r.o., so sídlom M.Fálešníka 428/6, 97101 Prievidza, IČO: 53 342 895, DIČ: 2121343961, registrovaná v OR Okresného súdu Trenčín
oddiel:  Sro, vložka č.75723/L. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Spotrebiteľ/Spotrebitelia*

Meno, Priezvisko, Titul:

Ulica a číslo:

Obec:

PSČ:

Tel. Kontakt:

E-mail:

Informácie o tovare a spôsobe vrátenia*

Číslo objednávky:

Číslo faktúry:

Dátum objednania tovaru:

Dátum prevzatia tovaru:

Spôsob vrátenia tovaru: (Osobne / Poštou) :

Názov vráteného tovaru :                                        

Dôvod vrátenia (NEPOVINNÉ):                                          

Počet ks :

Suma za vrátený tovar v EUR:

Číslo účtu/kód banky na ktoré bude suma prevedená (IBAN):

Dátum odstúpenia od zmluvy:

Podpis spotrebiteľa: ___________________________

 

* Spotrebiteľ (Kupujúci), ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.

* Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

*Spotrebiteľom pre účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. (Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).